Regulamin

§ 1

Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 

Centrum – spółka Centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp. z o. o. , ul. Jana Kilińskiego 4, 44-193 Knurów NIP: 969-14-19-449 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000238506 świadcząca usługi rehabilitacyjne.

 Kupujący – osoba, która zobowiązuje się do zapłaty za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem lub indywidulanymi ustaleniami z Centrum.

 Pacjent – osoba uprawniona do korzystania z usług świadczonych przez Centrum. Może, ale nie musi być tożsamy z  Kupującym.

Posiadacz Pakietu – pacjent imiennie wskazany i uprawniony do korzystania z wykupionego pakietu usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Centrum. Posiadacz Pakietu może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym.

Pakiet –  pakiet wizyt w formie bonu elektronicznego lub w formie papierowej uprawniający do skorzystania z usług rehabilitacyjnych w Centrum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Karta podarunkowa- bon towarowy w formie bonu elektronicznego lub w formie papierowej wydany na imiennie wskazanego Pacjenta, uprawniająca do skorzystania z usług rehabilitacyjnych w Centrum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na Karcie.

Usługa- usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych lub dzieci,  zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.

Cennik– cennik usług dostępny w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej pod adresem: http://www.fizjofit.pl/cennik-uslug.html.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Centrum. Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00
 4. Usługi wykonywane są w siedzibie Centrum przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.
 5. Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Centrum wymienionych w pkt. 3.
 6. Skorzystanie z usługi może rozpocząć się po opłaceniu ceny zamówionej usługi lub wykupieniu Pakietu zgodnie z Cennikiem oraz wypełnieniu Karty Pacjenta i złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług medycznych oferowanych przez Centrum (dotyczy pierwszej wizyty). Pacjent zobowiązuje się do udzielenia pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia. Lista przeciwwskazań jest dostępna w Rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej: www.fizjofit.pl.
 7. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 8. Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych u pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego pacjenta.

§ 3

Zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych

 1. Umówiona godzina usług fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia. Pacjent powinien pojawić się:
  – z 15 minutowym wyprzedzeniem przed 1 wizytą, w celu założenia Karty Pacjenta,
  – z 10 minutowym wyprzedzeniem przed każdą kolejną wizytą, w celu przebrania się przed rozpoczęciem korzystania z usług.
 2. Na salę rehabilitacji dozwolone jest wejście wyłącznie w stroju i butach zmiennych.
 3. Spóźnienie się pacjenta na zabieg/wizytę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu zabiegu/wizyty lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu zabiegu/wizyty mogłoby wpłynąć na obniżenie jego jakości. W takiej sytuacji potrącona zostanie opłata za usługę w pełnej wysokości.
 4. Centrum zastrzega możliwość zmiany fizjoterapeuty/ lekarza świadczącego usługę.

 § 4

Zmiany i odwoływanie terminów wizyt

 1. Odwołanie lub przesunięcie terminu wizyty jest możliwe z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą wiadomości SMS.
 3. W celu odwołania lub przesunięcia terminu wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
 4. W przypadku nieodwołania zarezerwowanej i opłaconej wizyty z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, potrącane jest 50% uiszczonej opłaty, natomiast Pacjent otrzymuje pakiet na pozostałą kwotę do wykorzystania w Centrum Fizjoterapii Fizjofit w kwocie 50% uiszczonej opłaty. Ważność to 3 miesiące.
 5. W przypadku nieodwołania zarezerwowanej i opłacanej przez innego płatnika ( Fundacja, Ubezpieczyciel, Klub Sportowy itp.) aniżeli Pacjent wizyty z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, Pacjent zobowiązuje się do zapłaty 50% ceny zarezerwowanej usługi.
 6. W przypadku nieodwołania zarezerwowanej i nieopłaconej wizyty z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, Pacjent zobowiązuje się do zapłaty 50% ceny zarezerwowanej usługi.
 7. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Centrum zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Pacjentem. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym, niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty, Pacjent otrzymuje Kartę Podarunkową w kwocie 50% uiszczonej opłaty. Ważność Karty Podarunkowej to 3 miesiące.

 § 5

Płatności

 1. Usługi świadczone w Centrum są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej naszych Partnerów. Aktualne ceny usług oraz lista Partnerów Centrum dostępne są w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: www.fizjofit.pl.
 2. Za usługi fizjoterapeutyczne świadczone w Centrum płatności można dokonać gotówką lub kartą.
 3. Za usługi lekarskie świadczone w Centrum płatności można dokonać tylko gotówką.
 4. Fundacje oraz instytucje, pod opieką których znajdują się Pacjenci Centrum, mogą dokonywać także płatności przelewem.
 5. Za wykonane usługi Pacjent może otrzymać Fakturę. Faktura wystawiana jest na podstawie paragonów za okres maksymalnie do trzech miesięcy od daty zakupu usługi.
 6. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin usługi fizjoterapeutycznej reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.
 7. Pacjenci posiadający pakiet na dany miesiąc regulują należność z góry w pełnej wysokości przed rozpoczęciem pierwszej wizyty z pakietu.
 8. Za konsultacje lekarskie Pacjent dokonuje płatności w Rejestracji po zakończeniu usługi.

§ 6

Pakiety i karty podarunkowe

 1. Usługi realizowane przez Centrum można wykupić w formie Pakietu pod warunkiem zarezerwowania i opłacenia zgóry co najmniej 4 i nie więcej niż 10 wizyt

2. Pakiet można wykupić w dowolnym terminie. Pakiet zachowuje ważność przez okres 60 dni licząc od daty zakupu. Po tym czasie, niewykorzystana część lub cały Pakiet traci ważność i nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

3. Usługi realizowane przez Centrum można wykupić w formie Karty Podarunkowej,

4. W celu zakupu Karty Podarunkowej Kupujący przekazuje Centrum środki pieniężne w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Kupującego oraz podaje dane Pacjenta uprawnionego do skorzystania z Karty.

5. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z usług świadczonych przez Centrum pod warunkiem, że wartość nominalna Karty Podarunkowej jest wystraczająca do pokrycia kosztu usługi lub Pacjent uiścił brakującą kwotę.

6. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowe.

7. Kartę można wykorzystać do dnia wskazanego na karcie. Po tym terminie niewykorzystana część lub cała karta traci ważność i nie przysługuje zwrot kosztów zakup

8. Po upływie okresów ważności Posiadacz Pakietu lub Posiadacz Karty Podarunkowej nie może żądać od Centrum wykonania usługi, do której pakiet / bon uprawniał.

9. Karta Podarunkowa ani Pakiet nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

 

 § 7

Postanowienia końcowe

 1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Centrum (np. w szatni czy w poczekalniach) Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się niestosownie, agresywnie lub rażąco naruszające porządek lub niestosownie, personel Centrum ma prawo nie wpuścić takiej osoby lub poprosić ją o opuszczenie Centrum.
 3. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: kontakt@fizjofit.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2019 roku

odwiedź nas

ul. Kilińskiego 4, 44-193 Knurów

umów się na wizytę

+48 698 609 920 , +48 510 150 020 

napisz do nas

fizjofit@fizjofit.pl