Regulamin CFF
Regulamin sprzedaży i korzystania z usług rehabilitacyjnych
 w Centrum Fizjoterapii Fizjofit sp. z o.o.

 

§ 1 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Centrum – Centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, świadczące usługi rehabilitacyjne.
Pakiet –  pakiet usług wydany imiennie na Posiadacza Pakietu przez Centrum, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Kupujący – osoba, która kupuje pakiet od Centrum w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
Pacjent – osoba korzystająca z usług Centrum Fizjoterapii Fizjofit. Może, ale nie musi być tożsamy z Posiadaczem Pakietu.
Posiadacz Pakietu – osoba uprawniona do korzystania z pakietu usług rehabilitacyjnych, wskazana imiennie na Pakiecie. Posiadacz Pakietu może, ale nie musi być tożsamy z Kupującym.
 
§ 2 Postanowienia Ogólne
 
 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum Fizjoterapii Fizjofit należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych, świadczonych przez Centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp. z o. o., zlokalizowanego przy ul. Szparagowej 19 w Gliwicach.
 3. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00-14:00.
 4. W Centrum Fizjoterapii Fizjofit wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
 5. Pracownicy Centrum Fizjoterapii Fizjofit posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do świadczenia ww. usług medycznych.
 6. Rejestracja na usługi wykonywane w Centrum odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Centrum wymienionych w pkt. 3.
 7. Zakup usługi Centrum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług medycznych oferowanych przez Centrum. Lista przeciwwskazań jest dostępna w Rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej: www.fizjofit.pl.
   
§ 4 Korzystanie z usług fizjoterapeutycznych
 
 1. Ustalona godzina usług fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia. Pacjent powinien pojawić się:
  - z 15 minutowym wyprzedzeniem przed 1 wizytą, w celu założenia Karty Pacjenta,
  - z 10 minutowym wyprzedzeniem przez każdą kolejną wizytą, w celu przebrania się przed rozpoczęciem korzystania z usług.
 2. Na salę rehabilitacji dozwolone jest wejście wyłącznie w stroju i butach zmiennych.
 3. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Pacjenta, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia lub nie zostać wykonane.
 4. Usługi realizowane przez Centrum można wykupić w formie pakietu - minimum 4, maksimum 10 wizyt.
 5. Pakiet można wykupić w dowolnym momencie miesiąca, usługi z pakietu są ważne przez 30 dni od daty ich wykupienia. Po tym czasie niewykorzystana część lub cały pakiet traci ważność i nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.
 6. Bony prezentowe oraz karty rabatowe można wykorzystać maksymalnie do dnia wskazanego na karcie. Po tym terminie niewykorzystana część lub cała karta traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 7. Po upływie okresów ważności o których mowa w pkt. 5 i 6 Posiadacz Pakietu nie może żądać od Centrum wykonania usługi, do której pakiet / bon uprawniał.

§ 5 Zmiany i odwoływanie terminów wizyt
 
 1. Odwołanie / przesunięcie terminu wizyty jest możliwe z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą wiadomości SMS.
 3. W celu odwołania wizyty należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.
 4. Zabiegi opłacone, nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 5. W przypadku odwołania wizyty nieopłaconej w terminie krótszym niż opisano powyżej, Centrum obciąży pacjenta kwotą 50% ceny zarezerwowanej wizyty.
 6. Wizyta, której termin został zmieniony, i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 7. Wizyty odwołane z przyczyn leżących po stronie Centrum zostają przesunięte na inny termin, ustalony wspólnie z Pacjentem.
   
§ 6 Płatności
 
 1. Usługi w Centrum Fizjoterapii Fizjofit są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej naszych Partnerów. Aktualne ceny usług oraz lista Partnerów Centrum dostępne są w Rejestracji Fizjofitu oraz na stronie internetowej: www.fizjofit.pl.
 2. Za usługi fizjoterapeutyczne świadczone w Centrum płatności można dokonać gotówką lub kartą.
 3. Za usługi lekarskie świadczone w Centrum płatności można dokonać tylko gotówką.
 4. Fundacje oraz instytucje, pod opieką których znajdują się Pacjenci Centrum, mogą dokonywać także płatności przelewem.
 5. Za wykonane usługi Pacjent może otrzymać Fakturę. Faktura wystawiana jest na podstawie paragonów za okres maksymalnie do trzech miesięcy od daty zakupu usługi.
 6. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin usługi fizjoterapeutycznej reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem.
 7. Pacjenci posiadający pakiet na dany miesiąc regulują należność za całość usług przed rozpoczęciem pierwszej wizyty z pakietu.
 8. Za konsultacje lekarskie Pacjent dokonuje płatności w Rejestracji po zakończeniu usługi.
   
§ 7 Pozostałe zapisy
 
 1. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Centrum Fizjoterapii Fizjofit (np. w szatni czy poczekalniach) Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Na teren Centrum nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 3. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: kontakt@fizjofit.pl.